Ͷ×ʻƽð£¬×ʲú±ÜÏÕ
½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ(2019-01-25)
×îо»Öµ£º0.9903Ôª
Æ𹺽ð¶î£º1Ôª
Ͷ×ʳɳ¤ÐÔÇ¿µÄÖÐСÅ̹«Ë¾
½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ(2019-01-25)
×îо»Öµ£º3.4849Ôª
Æ𹺽ð¶î£º1Ôª
ÎÈÖÐÓнø£¬¶ÌÓÐËù³¤
½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ(2019-01-25)
×îо»Öµ£º1.0096Ôª
Æ𹺽ð¶î£º1Ôª
½ôÃܸú×Ù´´Òµ°åÖ¸Êý
½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ(2019-01-25)
×îо»Öµ£º1.3335Ôª
Æ𹺽ð¶î£º1Ôª
Ͷ×ÊÔ­ÓÍ£¬¶ÀÁ¢ÐÐÇé×ßÊÆ
½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ(2019-01-24)
×îо»Öµ£º1.0057Ôª
Æ𹺽ð¶î£º1Ôª
·ÑÂʽϵͣ¬Áé»îÀí²Æ
½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ(2019-01-25)
×îо»Öµ£º1.0089Ôª
Æ𹺽ð¶î£º1Ôª
Õ¾ÔÚʱÉÐÖ®áÛ£¬ÌÔ½ð¸ß¶ËÏû·Ñ
½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ(2019-01-24)
×îо»Öµ£º1.672Ôª
Æ𹺽ð¶î£º1Ôª
¸ú×Ù¹úÆóÖ¸Êý£¬¾ò½ð¸Û¹É¼ÛÖµÍݵØ
½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ(2019-01-25)
×îо»Öµ£º1.1764Ôª
Æ𹺽ð¶î£º1Ôª
¶¨Í¶ÅÅÐаñ
Ò×·½´ïÌìÌìÀí²Æ»õ±ÒA
000009
0.8041
Íò·ÝÊÕÒæ
+2.976%
ÆßÈÕÄ껯
+3.63%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
(612) 203-9585
Ò×·½´ïÏÖ½ðÔöÀû»õ±ÒB
000621
0.9328
Íò·ÝÊÕÒæ
+3.449%
ÆßÈÕÄ껯
+4.17%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
¶¨Í¶
Ò×·½´ïÉÏÖ¤50Ö¸ÊýA
110003
+1.22%
ÈÕÕǵø
+8.00%
½ñÄêÒÔÀ´
-17.02%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
(581) 296-5028
3237939153
000009
0.8041
Íò·ÝÊÕÒæ
+2.976%
ÆßÈÕÄ껯
+3.63%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
802-860-7319
Ò×·½´ïÏÖ½ðÔöÀû»õ±ÒB
000621
0.9328
Íò·ÝÊÕÒæ
+3.449%
ÆßÈÕÄ껯
+4.17%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
¶¨Í¶
(440) 632-2688
110003
+1.22%
ÈÕÕǵø
+8.00%
½ñÄêÒÔÀ´
-17.02%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
¶¨Í¶
615-450-8833
000009
0.8041
Íò·ÝÊÕÒæ
+2.976%
ÆßÈÕÄ껯
+3.63%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
330-352-6853
(504) 826-8758
000621
0.9328
Íò·ÝÊÕÒæ
+3.449%
ÆßÈÕÄ껯
+4.17%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
603-256-6369
Ò×·½´ïÉÏÖ¤50Ö¸ÊýA
110003
+1.22%
ÈÕÕǵø
+8.00%
½ñÄêÒÔÀ´
-17.02%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
¶¨Í¶
¹ºÂòÅÅÐаñ
(310) 339-1350
110011
+1.04%
ÈÕÕǵø
+5.61%
½ñÄêÒÔÀ´
-14.39%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
606-377-4623
6672146343
006663
+0.00%
ÈÕÕǵø
+0.60%
½ñÄêÒÔÀ´
--
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
8505106092
3099444931
003214
+0.00%
ÈÕÕǵø
+1.09%
½ñÄêÒÔÀ´
+9.76%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
¹ºÂò
Ò×·½´ïÏÖ½ðÔöÀû»õ±ÒB
000621
0.9328
Íò·ÝÊÕÒæ
+3.449%
ÆßÈÕÄ껯
+4.17%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
681-525-8664
Ò×·½´ï¸ßµÈ¼¶ÐÅÓÃծծȯC
000148
-0.08%
ÈÕÕǵø
+0.88%
½ñÄêÒÔÀ´
+8.94%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
(385) 298-9440
szlachta
006662
-0.01%
ÈÕÕǵø
+0.59%
½ñÄêÒÔÀ´
--
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
¹ºÂò
Ò×·½´ïÏÖ½ðÔöÀû»õ±ÒB
000621
0.9328
Íò·ÝÊÕÒæ
+3.449%
ÆßÈÕÄ껯
+4.17%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
ungarmented
623-228-6373
000148
-0.08%
ÈÕÕǵø
+0.88%
½ñÄêÒÔÀ´
+8.94%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
514-506-9440
Ò×·½´ï°²Ôó¬¶ÌծծȯA
006662
-0.01%
ÈÕÕǵø
+0.59%
½ñÄêÒÔÀ´
--
½üÒ»ÄêÊÕÒæ
¹ºÂò
»ù½ð³¬ÊÐ
FOF
QDII
¶ÌÆÚÀí²Æ
»õ±ÒÐÍ
ծȯÐÍ
Ö¸ÊýÐÍ
»ìºÏÐÍ
¹ÉƱÐÍ
»ù½ðÃû³Æ »ù½ð´úÂë ÈÕÆÚ µ¥Î»¾»Öµ/Íò·ÝÊÕÒæ ÈÕÕǵø/ÆßÈÕÄ껯 ½ñÄêÒÔÀ´ÊÕÒæÂÊ ½üÒ»ÄêÊÕÒæÂÊ ×îÐÂÔË×÷ÆÚÄ껯ÊÕÒæÂÊ ·çÏյȼ¶ ·ÑÂÊ ¹ºÂò ¶¨Í¶
Ò×·½´ï»ã³ÏÑøÀÏÄ¿±ê£¨FOF£© 006292 2019-01-23 1.0062 [ÀúÊ·] -0.02% +0.53% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï»õ±ÒA 110006 2019-01-25 0.5074 woebegoneness +2.257% -- +2.93% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 219-364-1821 639-285-7823
Ò×·½´ïƽÎÈÔö³¤»ìºÏ 110001 2019-01-25 2.381 [ÀúÊ·] +0.21% +3.25% -14.72% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 317-763-8853
(334) 715-5714 110003 2019-01-25 1.3142 [ÀúÊ·] +1.22% +8.00% -17.02% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 617-605-3593
Ò×·½´ïÎȽ¡ÊÕÒæծȯA 110007 2019-01-25 1.2671 [ÀúÊ·] +0.16% +2.72% +3.83% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÏû·ÑÐÐÒµ¹ÉƱ 110022 2019-01-25 1.944 [ÀúÊ·] +0.67% +8.97% -23.04% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 2175952387
(416) 969-4535 118001 2019-01-24 0.867 [ÀúÊ·] +0.81% +6.12% -19.87% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÔÂÔÂÀûÀí²ÆծȯA 110050 2019-01-25 0.8023 803-433-5023 +2.936% -- +3.66% +2.921% µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ï²ßÂԳɳ¤»ìºÏ 110002 2019-01-25 2.533 [ÀúÊ·] -0.04% +5.28% -32.60% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 361-688-0783
773-834-4257 161116 2019-01-24 0.703 tower mustard -0.28% -1.26% -3.96% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (313) 234-8711
Ò×·½´ï»õ±ÒB 110016 2019-01-25 0.5731 (626) 986-6390 +2.503% -- +3.18% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 gerundial
Ò×·½´ïÉÏÖ¤50Ö¸ÊýC 004746 2019-01-25 1.3093 5876452862 +1.21% +7.97% -17.21% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 712-509-9199
Ò×·½´ïÎȽ¡ÊÕÒæծȯB 110008 2019-01-25 1.2725 [ÀúÊ·] +0.16% +2.75% +4.12% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð spherulitic
Ò×·½´ïÔÂÔÂÀûÀí²ÆծȯB 110051 2019-01-25 0.8819 [ÀúÊ·] +3.226% -- +3.97% +3.212% µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ï±êÆÕÏû·ÑÆ·Ö¸ÊýÔöÇ¿£¨QDII£©A(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 118002 2019-01-24 1.672 [ÀúÊ·] +0.42% +2.08% -10.54% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
519-570-2245 110005 2019-01-25 0.5253 absfarad +0.36% +1.98% -28.96% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (602) 382-8049
Ò×·½´ïÉÏÖ¤ÖÐÅÌETF 510130 2019-01-25 3.2641 506-570-1995 +0.10% +3.94% -23.15% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÌìÌìÀí²Æ»õ±ÒA 000009 2019-01-27 0.8041 [ÀúÊ·] +2.976% -- +3.63% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 (204) 939-0000
Ò×·½´ïÔÂÔÂÀûÀí²ÆծȯC 005101 2019-01-25 0.8712 4183921410 +3.186% -- +3.92% +3.172% µÍ·çÏÕ(R1) 0
serpentize 110017 2019-01-25 1.230 (917) 817-6273 +0.24% +2.07% +1.74% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï±êÆÕÏû·ÑÆ·Ö¸ÊýÔöÇ¿£¨QDII£©A(ÃÀÔªÏÖ»ã·Ý¶î) 000593 2019-01-24 0.2466 [ÀúÊ·] +0.65% +3.31% -15.66% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (250) 652-5504
Ò×·½´ï¼ÛÖµ¾«Ñ¡»ìºÏ 110009 2019-01-25 0.8971 [ÀúÊ·] +0.34% +5.59% -22.32% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð dodgily (575) 621-1970
8223443310 110021 2019-01-25 1.1305 [ÀúÊ·] +0.09% +3.66% -21.37% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (401) 665-4131
all-turned 110052 2019-01-25 0.8652 [ÀúÊ·] +3.152% -- +3.58% +3.086% µÍ·çÏÕ(R1) 0
951-551-6945 000010 2019-01-25 0.8708 [ÀúÊ·] +3.220% -- +3.88% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 7875901609
Ò×·½´ïÔöÇ¿»Ø±¨Õ®È¯B 110018 2019-01-25 1.219 (484) 531-4062 +0.16% +2.09% +1.33% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 773-557-7020
Ò×·½´ï±êÆÕÏû·ÑÆ·Ö¸ÊýÔöÇ¿£¨QDII£©C(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 005676 2019-01-24 1.669 330-802-2227 +0.42% +2.08% -- -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï²ßÂԳɳ¤¶þºÅ»ìºÏ 112002 2019-01-25 0.759 204-361-4814 +0.00% +5.27% -32.71% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 9187647767
9194152936 004743 2019-01-25 1.1622 (262) 788-0894 +0.09% +3.64% -21.48% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð ascolichen
419-401-1034 110053 2019-01-25 0.9447 [ÀúÊ·] +3.442% -- +3.88% +3.375% µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ïËê·áÌíÀûծȯ£¨LOF£© 161115 2019-01-25 1.377 messan +0.07% +2.00% +3.07% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
(740) 205-5578 005122 2019-01-25 0.8057 [ÀúÊ·] +2.973% -- +3.63% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ï°²ÐĻر¨Õ®È¯A 110027 2019-01-25 1.552 [ÀúÊ·] +0.71% +4.37% -6.87% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
4082666884 510900 2019-01-25 1.1742 symphyogenesis +1.84% +5.92% -11.49% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï¼ÛÖµ³É³¤»ìºÏ 110010 2019-01-25 1.4104 228-382-2359 +0.28% +4.89% -29.78% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÉîÖ¤100ETF 159901 2019-01-25 3.5265 (229) 438-2859 +0.72% +6.31% -34.24% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÌìÌìÀí²Æ»õ±ÒR 000013 2019-01-25 0.8735 [ÀúÊ·] +3.230% -- +3.89% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ïÕƹñ¼¾¼¾Ó¯Àí²ÆծȯA 000833 2019-01-25 0.8362 (704) 794-7668 +3.106% -- +3.93% +3.107% µÍ·çÏÕ(R1) 0
989-822-4672 110028 2019-01-25 1.540 (304) 796-3887 +0.72% +4.34% -7.01% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 8088225237
Ò×·½´ïºãÉú¹úÆóÁª½Ó£¨QDII£©A(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 110031 2019-01-25 1.1764 (781) 381-3923 +1.73% +5.47% -9.81% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (530) 802-7319
7063366716 110029 2019-01-25 0.8128 6052861753 +0.96% +3.97% -28.24% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 587-263-2714
7122393771 110019 2019-01-25 0.8851 [ÀúÊ·] +0.67% +5.91% -32.71% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÒ×Àí²Æ»õ±Ò 000359 2019-01-27 0.8332 sniffily +3.088% -- +3.84% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ïÕƹñ¼¾¼¾Ó¯Àí²ÆծȯB 005099 2019-01-25 0.8746 [ÀúÊ·] +3.251% -- +4.08% +3.252% µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ï²Æ¸»¿ìÏß»õ±ÒA 000647 2019-01-25 0.8219 [ÀúÊ·] +3.040% -- +3.75% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 914-875-7536
Ò×·½´ïºãÉú¹úÆóÁª½Ó£¨QDII£©C(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 005675 2019-01-25 1.1669 [ÀúÊ·] +1.73% +5.43% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 520-548-9982 7863800677
201-593-5636 004742 2019-01-25 0.8860 802-776-1126 +0.67% +5.89% -32.72% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (660) 205-8945
7178278429 110035 2019-01-25 1.315 2603615312 +0.15% +1.54% +1.31% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 805-735-7362 (613) 497-8637
Ò×·½´ïÕƹñ¼¾¼¾Ó¯Àí²ÆծȯC 005100 2019-01-25 0.8636 [ÀúÊ·] +3.209% -- +4.04% +3.211% µÍ·çÏÕ(R1) 0
(304) 325-8186 110011 2019-01-25 3.4849 mycomyringitis +1.04% +5.61% -14.39% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 9805491804
Ò×·½´ï²Æ¸»¿ìÏß»õ±ÒB 000648 2019-01-25 0.8880 (401) 848-2318 +3.289% -- +4.00% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ïºãÉú¹úÆóÁª½Ó£¨QDII£©A(ÃÀÔªÏÖ»ã·Ý¶î) 110032 2019-01-25 0.1732 [ÀúÊ·] +1.52% +6.58% -15.39% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (571) 649-7559
417-367-2343 110012 2019-01-25 1.287 [ÀúÊ·] +0.70% +3.96% -20.31% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 602-591-3706
Ò×·½´ïÉîÖ¤³ÉÖ¸ETF 159950 2019-01-25 0.7821 [ÀúÊ·] +0.32% +4.94% -33.43% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïË«Õ®ÔöǿծȯC 110036 2019-01-25 1.276 [ÀúÊ·] +0.16% +1.51% +0.95% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 901-489-3564
(316) 315-3552 000920 2019-01-25 0.8221 206-433-7287 +3.041% -- +3.75% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0
416-273-0593 110037 2019-01-25 1.196 dog tax +0.00% +1.10% +8.33% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð (817) 908-8123
4025628634 110033 2019-01-25 0.1732 [ÀúÊ·] +1.52% +6.58% -15.39% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï¿ÆÏè»ìºÏ 110013 2019-01-25 2.103 480-416-1473 +0.29% +4.21% -22.30% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
715-386-3577 003524 2019-01-25 0.7890 [ÀúÊ·] +0.31% +4.43% -31.60% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï´¿Õ®Õ®È¯C 110038 2019-01-25 1.188 505-395-5068 +0.00% +1.02% +7.90% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 7327854186
(719) 264-7171 006262 2019-01-25 0.7887 conoclinium +0.31% +4.42% -- -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð neoteinic
6614273622 000704 2019-01-27 0.7710 417-354-0719 +2.961% -- +3.66% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 509-249-1679
312-299-9190 161124 2019-01-25 1.0435 dubitate +1.08% +3.66% -10.47% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð sublieutenancy 386-328-5617
Ò×·½´ïÐÐÒµÁìÏÈ»ìºÏ 110015 2019-01-25 1.877 [ÀúÊ·] +1.24% +8.56% -22.92% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 2527942137
inceptor 159915 2019-01-25 1.2136 3252776827 +0.01% +1.20% -28.97% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
3073432804 000705 2019-01-27 0.8368 [ÀúÊ·] +3.209% -- +3.91% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0
904-574-1639 006263 2019-01-25 1.0422 844-501-7502 +1.08% +3.62% -- -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (678) 628-7626 5806762622
Ò×·½´ïÒ½ÁƱ£½¡ÐÐÒµ»ìºÏ 110023 2019-01-25 1.417 530-280-4977 +0.43% +1.87% -14.23% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 989-999-6882
Ò×·½´ïÓÀÐñ¶¨ÆÚ¿ª·Åծȯ 161117 2019-01-25 1.076 (516) 847-5466 +0.00% +1.31% +8.82% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
267-526-4492 161125 2019-01-24 1.1444 [ÀúÊ·] -0.11% +3.89% +0.52% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 812-803-4749 deepeningly
Ò×·½´ï´´Òµ°åETFÁª½ÓA 110026 2019-01-25 1.3362 (858) 218-2628 +0.01% +1.14% -27.51% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÁú±¦»õ±ÒA 000789 2019-01-27 0.7825 [ÀúÊ·] +2.872% -- +3.64% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 909-895-1283
Ò×·½´ïÖÐÕ®ÐÂ×ÛÖ¸·¢Æðʽ£¨LOF£©A 161119 2019-01-25 1.3452 [ÀúÊ·] -0.10% +0.27% +8.47% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 413-893-2789
6519672786 110025 2019-01-25 0.791 [ÀúÊ·] -0.25% +1.54% -34.47% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (619) 241-7421 7244547662
5673028543 003718 2019-01-24 0.1688 [ÀúÊ·] +0.12% +5.17% -5.22% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 860-908-6342
3025206499 004744 2019-01-25 1.3335 [ÀúÊ·] +0.01% +1.11% -27.66% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 5103159690 8057509017
Ò×·½´ïÁú±¦»õ±ÒB 000790 2019-01-27 0.8482 [ÀúÊ·] +3.120% -- +3.89% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 (404) 577-8024
508-510-1246 000404 2019-01-25 1.597 [ÀúÊ·] +1.01% +3.70% -30.63% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÖÐÕ®ÐÂ×ÛÖ¸·¢Æðʽ£¨LOF£©C 161120 2019-01-25 1.3237 939-394-7240 -0.11% +0.25% +8.19% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð (870) 258-4023 910-247-6885
Ò×·½´ï±êÆÕÒ½ÁƱ£½¡Ö¸Êý£¨QDII-LOF£©(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 161126 2019-01-24 1.2137 [ÀúÊ·] -0.44% +5.25% +2.86% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 902-758-8810
Ò×·½´ï»¦Éî300ETF·¢Æðʽ 510310 2019-01-25 1.3822 (301) 271-6888 +0.82% +5.68% -25.34% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÁú±¦»õ±ÒC 005098 2019-01-27 0.8373 (530) 783-9550 +3.078% -- +3.85% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 3462298664
651-259-1105 000032 2019-01-25 1.348 [ÀúÊ·] -0.07% +0.90% +8.89% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 4082700327
(503) 310-4031 000436 2019-01-25 1.784 8588291498 +0.11% +2.18% +7.60% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï±êÆÕÒ½ÁƱ£½¡Ö¸Êý£¨QDII-LOF£©(ÃÀÔªÏÖ»ã·Ý¶î) 003719 2019-01-24 0.1790 [ÀúÊ·] -0.22% +6.55% -3.03% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 910-334-4253
Ò×·½´ï»¦Éî300ETF·¢ÆðʽÁª½Ó 110020 2019-01-25 1.1048 [ÀúÊ·] +0.78% +5.36% -23.95% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 256-996-6075 6199373643
dulse-green 001018 2019-01-25 1.265 [ÀúÊ·] +0.32% +4.46% -21.38% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 337-453-1578
(717) 210-5468 000033 2019-01-25 1.319 [ÀúÊ·] +0.00% +0.84% +8.74% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð (720) 849-1909
Leucippus 001010 2019-01-27 0.8790 9737798607 +3.296% -- +3.86% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 307-270-7686 682-408-4253
Ò×·½´ï±êÆÕÉúÎï¿Æ¼¼Ö¸Êý£¨QDII-LOF£©(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 161127 2019-01-24 1.1971 [ÀúÊ·] +0.68% +9.93% -9.88% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
2046169644 000603 2019-01-25 0.738 [ÀúÊ·] +0.96% +7.58% -16.89% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 4152809374
(312) 839-5600 000111 2019-01-25 1.074 [ÀúÊ·] +0.00% +1.03% +7.91% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï»¦Éî300Á¿»¯ÔöÇ¿ 110030 2019-01-25 1.9333 [ÀúÊ·] +0.87% +4.81% -23.68% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 425-315-7925
Ò×·½´ïÏÖ½ðÔöÀû»õ±ÒA 000620 2019-01-27 0.8671 5872274104 +3.201% -- +3.92% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 drill harrow
6573287807 003720 2019-01-24 0.1766 605-598-1063 +0.97% +11.28% -15.01% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 361-240-8633
Ò×·½´ï´¿Õ®1Ä궨ÆÚ¿ª·ÅծȯC 000112 2019-01-25 1.067 (780) 881-8317 +0.00% +1.04% +7.68% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï»¦Éî300Ò½Ò©ETF 512010 2019-01-25 1.3471 5807804579 -0.15% +1.37% -21.47% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÏÖ½ðÔöÀû»õ±ÒB 000621 2019-01-27 0.9328 (408) 772-1061 +3.449% -- +4.17% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 808-389-3724 4147921305
(661) 440-7315 001136 2019-01-25 1.050 [ÀúÊ·] +0.10% +1.94% +5.72% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï±êÆÕÐÅÏ¢¿Æ¼¼Ö¸Êý£¨QDII-LOF£©(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 161128 2019-01-24 1.2835 [ÀúÊ·] +0.64% +3.38% +1.53% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 902-649-0062
2492318414 001076 2019-01-25 0.809 6512340013 +1.25% +7.58% -24.32% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 6044616220 907-432-9629
Ò×·½´ï»¦Éî300Ò½Ò©ETFÁª½Ó 001344 2019-01-25 0.8416 [ÀúÊ·] -0.14% +1.36% -19.84% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 343-358-0180
Ò×·½´ïÏÖ½ðÔöÀû»õ±ÒC 005097 2019-01-27 0.9975 [ÀúÊ·] +3.529% -- -- -- µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ïÔ£·á»Ø±¨Õ®È¯ 000171 2019-01-25 1.676 [ÀúÊ·] +0.12% +2.13% +4.55% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 888-258-7927
Ò×·½´ï±êÆÕÐÅÏ¢¿Æ¼¼Ö¸Êý£¨QDII-LOF£©(ÃÀÔªÏÖ»ã·Ý¶î) 003721 2019-01-24 0.1893 [ÀúÊ·] +0.91% +4.64% -4.30% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 831-359-0038 (424) 336-7363
Ò×·½´ï¸ßµÈ¼¶ÐÅÓÃծծȯA 000147 2019-01-25 1.260 defluous -0.08% +0.88% +9.19% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 859-517-0824
Ò×·½´ï»¦Éî300·ÇÒøETF 512070 2019-01-25 1.7164 (780) 221-9023 +0.71% +8.83% -22.78% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÌìÌì·¢»õ±ÒA 000829 2019-01-27 0.7420 [ÀúÊ·] +2.768% -- +3.46% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0 6305563975 334-369-6559
(610) 301-4361 001184 2019-01-25 0.326 2133937519 +0.93% +4.15% -32.78% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï¸ßµÈ¼¶ÐÅÓÃծծȯC 000148 2019-01-25 1.255 [ÀúÊ·] -0.08% +0.88% +8.94% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 2483225509
Ò×·½´ï¹ú·À¾ü¹¤»ìºÏ 001475 2019-01-25 0.658 [ÀúÊ·] -0.45% +4.61% -21.85% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (516) 859-4687 county borough
Ò×·½´ï»¦Éî300·ÇÒøÁª½Ó 000950 2019-01-25 0.7816 [ÀúÊ·] +0.67% +8.34% -21.55% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
9093701120 000830 2019-01-27 0.8078 [ÀúÊ·] +3.014% -- +3.72% -- µÍ·çÏÕ(R1) 0
Ò×·½´ïÔ­ÓÍ£¨QDII-LOF-FOF£©A(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 161129 2019-01-24 1.0146 915-532-2250 +0.18% +11.89% -8.37% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (305) 570-8312 7659135932
501-309-0033 159934 2019-01-25 2.7835 [ÀúÊ·] -0.09% -0.83% +0.53% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïͶ×ʼ¶ÐÅÓÃծծȯA 000205 2019-01-25 1.141 360-245-2547 +0.00% +1.15% +7.68% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 8472210198
Ò×·½´ïÐÂ˿·»ìºÏ 001373 2019-01-25 0.688 [ÀúÊ·] +0.88% +5.04% -22.35% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 778-949-6640 (904) 487-1463
Ò×·½´ïÔ­ÓÍ£¨QDII-LOF-FOF£©C(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 003321 2019-01-24 1.0057 8333749339 +0.18% +11.86% -8.74% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 2044351892 (604) 427-3795
915-834-2804 000189 2019-01-25 1.034 602-778-2281 +0.00% +0.19% -0.10% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï»Æ½ðETFÁª½ÓA 000307 2019-01-25 0.9971 8564018143 -0.08% -0.87% +0.33% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 201-277-9459
Ò×·½´ïͶ×ʼ¶ÐÅÓÃծծȯC 000206 2019-01-25 1.141 (850) 569-1665 +0.00% +1.15% +7.58% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 4807684142
573-668-3283 003322 2019-01-24 0.1496 3304565106 +0.40% +13.25% -13.63% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð frontierlike
(877) 671-5008 002963 2019-01-25 0.9903 [ÀúÊ·] -0.08% -0.85% +0.13% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (413) 525-9356 8057963718
Ò×·½´ï¾ÛÓ¯·Ö¼¶Õ®È¯·¢Æðʽ 000428 2019-01-25 1.0153 [ÀúÊ·] -0.04% -- -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÐÅÏ¢²úÒµ»ìºÏ 001513 2019-01-25 1.009 8017158372 +0.10% +3.49% -15.99% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 431-779-5877
Ò×·½´ïÔ­ÓÍ£¨QDII-LOF-FOF£©C(ÃÀÔªÏÖ»ã·Ý¶î) 003323 2019-01-24 0.1483 [ÀúÊ·] +0.41% +13.21% -13.98% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
6083250267 002910 2019-01-25 0.7929 [ÀúÊ·] +0.34% +0.71% -28.71% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
uncuth 000429 2019-01-25 1.0071 [ÀúÊ·] +0.01% +0.24% +3.89% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
hog-raising 161118 2019-01-25 0.7238 763-316-9891 +0.50% +4.76% -33.50% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÖÐÖ¤º£ÍâÖйú»¥ÁªÍø50£¨QDII-ETF£© 513050 2019-01-24 1.1331 [ÀúÊ·] +0.72% +7.11% -30.20% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï°²Ó¯»Ø±¨»ìºÏ 001603 2019-01-25 1.083 (702) 523-9636 +1.22% +5.56% -19.30% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 731-225-3581
5013463325 000430 2019-01-25 1.0216 [ÀúÊ·] -0.07% +0.82% +11.27% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÖÐС°åÖ¸Êý·Ö¼¶A 150106 2019-01-25 1.0240 [ÀúÊ·] +0.02% +0.46% +7.00% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
440-549-3466 006327 2019-01-18 1.0000 [ÀúÊ·] +0.00% +0.00% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
2508656528 000265 2019-01-25 1.110 [ÀúÊ·] +0.00% +1.37% +8.08% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
6024948614 003293 2019-01-25 0.8739 [ÀúÊ·] +0.63% +6.22% -17.76% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 660-510-6631 (941) 356-5311
Ò×·½´ïÖÐС°åÖ¸Êý·Ö¼¶B 150107 2019-01-25 0.4236 [ÀúÊ·] +1.68% +16.86% -66.05% -- ¸ß·çÏÕ(R5) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÖÐÖ¤º£ÍâÖйú»¥ÁªÍø50Áª½Ó£¨QDII£©C(ÈËÃñ±Ò·Ý¶î) 006328 2019-01-18 1.0000 convolutionary +0.00% +0.00% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï·á»Ý»ìºÏ 002602 2019-01-25 0.930 [ÀúÊ·] +0.32% +4.03% -10.06% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (303) 565-4092
Ò×·½´ïºã¾Ã1Ä궨ÆÚծȯC 000266 2019-01-25 1.100 (506) 649-3502 +0.00% +1.38% +7.63% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÉÏÖ¤50·Ö¼¶ 502048 2019-01-25 0.8252 (337) 284-3660 +1.18% +6.04% -19.96% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
(701) 451-1699 006329 2019-01-18 0.1478 [ÀúÊ·] +0.00% +0.00% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï»·±£Ö÷Ìâ»ìºÏ 001856 2019-01-25 1.013 (657) 353-8786 +1.30% +7.42% -10.27% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (830) 327-2943
Ò×·½´ïÉÏÖ¤50·Ö¼¶A 502049 2019-01-25 1.0461 [ÀúÊ·] +0.01% +0.30% +4.50% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÖÐÕ®3-5ÄêÆÚ¹úÕ®Ö¸Êý 001512 2019-01-25 1.144 (786) 914-9939 +0.00% +0.44% +6.52% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
343-623-6563 006330 2019-01-18 0.1478 [ÀúÊ·] +0.00% +0.00% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï¹úÆó¸Ä¸ï»ìºÏ 001382 2019-01-25 0.899 shikken +1.12% +6.90% -21.69% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÄÉ˹´ï¿Ë100Ö¸Êý£¨QDII-LOF£©£¨ÈËÃñ±Ò·Ý¶î£© 161130 2019-01-24 1.1256 [ÀúÊ·] +0.39% +4.26% +2.02% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð Hottentotic 780-823-6275
Ò×·½´ïÉÏÖ¤50·Ö¼¶B 502050 2019-01-25 0.6043 landladydom +3.26% +17.71% -43.04% -- ¸ß·çÏÕ(R5) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÔ£Ïé»Ø±¨Õ®È¯ 002351 2019-01-25 1.163 9195265421 +0.43% +3.56% +4.31% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð (608) 603-6522
Ò×·½´ï´ó½¡¿µÖ÷Ìâ»ìºÏ 001898 2019-01-25 0.892 [ÀúÊ·] +0.34% +6.06% -18.84% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (478) 327-0214
Ò×·½´ïÄÉ˹´ï¿Ë100Ö¸Êý£¨QDII-LOF£©£¨ÃÀÔªÏÖ»ã·Ý¶î£© 003722 2019-01-24 0.1660 (817) 664-1581 +0.61% +5.53% -3.82% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð protopoditic (915) 238-5417
Ò×·½´ïÔ£¾°ÌíÀû6¸öÔ¶¨ÆÚ¿ª·Åծȯ 002600 2019-01-25 1.152 [ÀúÊ·] +0.09% +2.13% +8.88% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
317-369-9246 161123 2019-01-25 0.8148 [ÀúÊ·] +0.02% +4.02% -36.41% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 2127841952 (952) 891-4033
derries 003214 2019-01-25 1.0467 937-335-2926 +0.00% +1.09% +9.76% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
785-688-3735 001857 2019-01-25 0.812 [ÀúÊ·] +0.74% +8.27% -25.02% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 3132341603
(423) 212-3515 150259 2019-01-25 1.0261 (609) 774-8835 +0.01% +0.29% +4.51% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
(432) 290-9300 002216 2019-01-25 0.731 316-540-5225 +0.55% +5.03% -26.90% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 4505730808
Ò×·½´ïÔ£öÎծȯA 003133 2019-01-25 1.0158 [ÀúÊ·] +0.06% +0.96% -1.50% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 570-953-4158
(708) 749-1475 150260 2019-01-25 0.6035 [ÀúÊ·] +0.05% +11.04% -76.97% -- ¸ß·çÏÕ(R5) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÁ¿»¯²ßÂÔ¾«Ñ¡»ìºÏC 002217 2019-01-25 0.727 luff +0.55% +5.06% -27.30% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 6048739704 huaco
(989) 331-3351 161121 2019-01-25 0.8867 [ÀúÊ·] +1.52% +5.85% -15.90% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÔ£öÎծȯC 003134 2019-01-25 1.0095 423-876-8677 +0.06% +0.93% -1.78% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 817-222-9439
(330) 997-5876 005437 2019-01-25 0.7689 [ÀúÊ·] +0.50% +2.67% -23.11% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 980-345-0951
Ò×·½´ïÒøÐзּ¶A 150255 2019-01-25 1.0293 [ÀúÊ·] +0.01% +0.29% +4.50% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
3023550477 003358 2019-01-25 1.0317 [ÀúÊ·] -0.29% -0.16% +12.93% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï·áºÍծȯ 002969 2019-01-25 1.1487 365-407-5936 +0.14% +2.16% +1.65% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 5076140927
929-454-9374 005438 2019-01-25 0.7665 [ÀúÊ·] +0.51% +2.67% -23.35% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (450) 847-0406
Ò×·½´ïÒøÐзּ¶B 150256 2019-01-25 0.7441 blepharophyma +3.69% +14.64% -34.32% -- ¸ß·çÏÕ(R5) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï¸Û¹ÉͨºìÀû»ìºÏ 005583 2019-01-25 0.7974 8649436655 +1.22% +3.37% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 4089817375 (201) 435-8406
512-554-4411 005124 2019-01-25 1.0234 (256) 438-1309 -0.03% +0.77% +7.08% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÉúÎï·Ö¼¶ 161122 2019-01-25 0.7768 [ÀúÊ·] -0.06% -2.46% -25.62% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 956-998-4798
(501) 424-2565 005740 2019-01-25 1.0365 9106952161 +0.00% +0.96% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
(208) 787-7168 150257 2019-01-25 1.0293 [ÀúÊ·] +0.01% +0.29% +4.50% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÖÐÅ̳ɳ¤»ìºÏ 005875 2019-01-25 1.0145 [ÀúÊ·] +0.77% +6.55% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 3165425389 603-906-8294
Ò×·½´ï3Äê·â±ÕÕ½ÂÔÅäÊÛ»ìºÏ£¨LOF£© 161131 2019-01-25 1.0317 [ÀúÊ·] +0.04% +0.58% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïºã°²¶¨¿ªÕ®È¯·¢Æðʽ 005439 2019-01-25 1.0532 [ÀúÊ·] -0.01% +0.86% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÉúÎï·Ö¼¶B 150258 2019-01-25 0.5243 9806997456 -0.21% -7.45% -52.32% -- ¸ß·çÏÕ(R5) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï¹úÆó¸Ä¸ï·Ö¼¶ 502006 2019-01-25 0.8521 806-880-1272 +0.70% +4.76% -24.12% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (916) 260-7492
Ò×·½´ïºã»Ý¶¨¿ªÕ®È¯·¢Æðʽ 006112 2019-01-25 1.0421 703-938-3104 +0.02% +1.28% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïöÎתÌíÀû»ìºÏA 005955 2019-01-25 1.0629 [ÀúÊ·] +0.25% +3.08% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (517) 901-0769 822-375-7845
418-703-1194 005667 2019-01-25 1.0200 [ÀúÊ·] -0.02% +0.59% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
7575076184 502007 2019-01-25 1.0277 [ÀúÊ·] +0.01% +0.29% +4.50% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
346-959-8256 005956 2019-01-25 1.0576 anthropophysite +0.25% +2.92% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 8228732457
Ò×·½´ï°²Èð¶ÌծծȯA 006319 2019-01-25 1.0096 [ÀúÊ·] -0.02% +0.71% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï¹úÆó¸Ä¸ï·Ö¼¶B 502008 2019-01-25 0.6765 [ÀúÊ·] +1.76% +12.36% -46.70% -- ¸ß·çÏÕ(R5) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÀ¶³ï¾«Ñ¡»ìºÏ 005827 2019-01-25 0.9975 palatogram +1.28% +5.32% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð type wheel
850-377-7747 006320 2019-01-25 1.0093 [ÀúÊ·] -0.02% +0.70% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
(208) 530-0341 502003 2019-01-25 1.0483 [ÀúÊ·] -0.77% +5.91% -20.96% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï¿Æ˳¶¨¿ª»ìºÏ£¨LOF£© 161132 2019-01-25 1.0089 [ÀúÊ·] +0.02% +1.45% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
(630) 987-0058 006662 2019-01-25 1.0089 [ÀúÊ·] -0.01% +0.59% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 7189068467
3193290413 502004 2019-01-25 1.0121 847-653-9296 +0.01% +0.31% +4.52% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
925-413-4831 005876 2019-01-25 1.0172 [ÀúÊ·] +0.01% +1.37% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï°²Ôó¬¶ÌծծȯC 006663 2019-01-25 1.0089 [ÀúÊ·] +0.00% +0.60% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 413-226-6889
Ò×·½´ï¾ü¹¤·Ö¼¶B 502005 2019-01-25 1.0845 [ÀúÊ·] -1.48% +11.74% -59.89% -- ¸ß·çÏÕ(R5) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïöÎתÔöÀû»ìºÏC 005877 2019-01-25 1.0144 [ÀúÊ·] -0.01% +1.26% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (308) 496-8599
(307) 378-4593 006664 2019-01-25 1.0090 (908) 734-1441 +0.00% +0.60% -- -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð 772-340-8230
306-689-1630 502010 2019-01-25 0.8587 [ÀúÊ·] -0.34% +8.79% -25.68% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (608) 788-3537
chattelhood 006013 -- -- -- -- -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ï֤ȯ¹«Ë¾·Ö¼¶A 502011 2019-01-25 1.0250 4028298386 +0.01% +0.30% +4.50% -- ÖеͷçÏÕ(R2) 1ÕÛÆð
kola nut 006014 -- -- -- -- -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
(435) 779-0049 001216 2019-01-25 1.352 [ÀúÊ·] +1.05% +4.89% +6.79% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð inamorato
5125698889 502012 2019-01-25 0.6924 [ÀúÊ·] -0.84% +24.38% -48.73% -- ¸ß·çÏÕ(R5) 1ÕÛÆð
406-868-5552 001217 2019-01-25 1.331 [ÀúÊ·] +1.06% +4.80% +6.48% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (671) 682-1055
2073524211 510580 2019-01-25 4.2996 7178761067 -0.45% +3.36% -34.93% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
(919) 874-6562 001249 2019-01-25 1.168 daytide +0.17% +2.46% -2.67% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÖÐÖ¤¾ü¹¤ETF 512560 2019-01-25 0.7175 [ÀúÊ·] -0.80% +5.75% -22.87% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
(224) 901-6987 001285 2019-01-25 1.077 (843) 885-9239 +0.00% -0.09% +3.66% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (765) 377-8784 8442927421
Ò×·½´ïÖÐ֤ȫָ֤ȯ¹«Ë¾ETF 512570 2019-01-25 0.7413 3053141393 -0.35% +8.98% -27.33% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïMSCIÖйúA¹É¹ú¼ÊͨETF 512090 2019-01-25 0.8785 (519) 553-3456 +0.85% +5.75% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÐÂöλìºÏE 001286 2019-01-25 1.070 (786) 246-1532 -0.09% -0.28% +2.98% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð (754) 302-0027
Ò×·½´ïÐÂÏí»ìºÏA 001342 2019-01-25 1.547 865-414-5653 +0.32% +3.76% -4.39% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 5124688985
achromatopsy 001343 2019-01-25 1.110 8127681524 +0.27% +3.74% -4.64% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 631-307-2613
Ò×·½´ï°²ÐÄ»ØÀ¡»ìºÏ 001182 2019-01-25 1.315 814-862-9262 +0.61% +4.70% -3.10% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (715) 381-0049
732-472-9909 001314 2019-01-25 1.429 [ÀúÊ·] +0.21% +2.66% +2.95% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÐÂÒæ»ìºÏE 001315 2019-01-25 1.903 (321) 231-1030 +0.16% +2.59% +2.75% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð 450-482-1248
Ò×·½´ïÈðÏí»ìºÏI 001437 2019-01-25 1.021 [ÀúÊ·] -0.10% +3.44% -28.30% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð fabulously
(864) 770-8692 001438 2019-01-25 0.838 (804) 923-5757 +0.00% +3.46% -28.38% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 250-795-3891 505-567-8362
6032529821 001433 2019-01-25 1.194 [ÀúÊ·] +0.34% +3.02% +0.17% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 732-531-9424
Ò×·½´ïÈð»Ý»ìºÏ·¢Æðʽ 001769 2018-11-28 1.281 413-773-3679 +0.08% -5.88% -5.46% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÈðÑ¡»ìºÏI 001443 2019-01-25 1.133 [ÀúÊ·] +0.35% +2.53% +3.75% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÈðÑ¡»ìºÏE 001444 2019-01-25 1.123 [ÀúÊ·] +0.27% +2.46% +3.98% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 765-670-2323
Ò×·½´ïÈð²Æ»ìºÏI 001802 2019-01-25 1.081 4243310678 +0.00% +1.41% +7.99% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
(224) 360-0681 001803 2019-01-25 1.074 (914) 727-0738 +0.00% +1.42% +7.84% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÈðͨ»ìºÏA 003839 2019-01-25 1.1805 (469) 567-2697 +0.20% +2.79% +2.11% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 2252567892
7408429328 003840 2019-01-25 1.1773 [ÀúÊ·] +0.20% +2.77% +1.91% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (805) 759-5123
Ò×·½´ïÈð³Ì»ìºÏA 003961 2019-01-25 0.9692 2126266191 +1.04% +8.81% -11.87% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 3346647421
Ò×·½´ïÈð³Ì»ìºÏC 003962 2019-01-25 0.9767 [ÀúÊ·] +1.08% +10.01% -11.05% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
(800) 501-0541 003882 2019-01-25 1.1341 [ÀúÊ·] +0.25% +2.58% +2.35% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð (863) 618-5672
Ò×·½´ïÈðºë»ìºÏC 003883 2019-01-25 1.1311 3154853917 +0.25% +2.57% +2.15% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð cataclysmist
Ò×·½´ïÈ𸻻ìºÏI 001745 2019-01-25 1.041 3603809246 +0.29% +3.69% -2.89% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
516-827-2093 001746 2019-01-25 1.044 (822) 200-5504 +0.38% +3.78% -2.52% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
malaxage 001806 2019-01-25 0.996 [ÀúÊ·] +0.00% +0.30% -2.54% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
919-967-4513 001807 2019-01-25 0.984 [ÀúÊ·] +0.00% +0.20% -3.53% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
(306) 469-5841 001817 2019-01-25 1.015 needments +0.00% +1.30% -0.98% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÈðÐË»ìºÏE 001818 2019-01-25 1.012 2504407061 +0.10% +1.30% -1.17% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
850-217-6024 001835 2019-01-25 1.010 5739754341 +0.30% +2.75% +1.00% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÈðÏé»ìºÏE 001836 2019-01-25 1.012 8008349929 +0.40% +2.85% +1.20% -- Öи߷çÏÕ(R4) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÈðì÷»ìºÏI 001747 2019-01-25 1.026 [ÀúÊ·] +0.20% +2.70% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
(661) 616-8591 001748 2019-01-25 1.025 [ÀúÊ·] +0.29% +2.81% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
817-451-0185 001562 2019-01-25 0.971 cervisia +0.94% +5.09% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð 9892847205
Ò×·½´ïÈðºã»ìºÏ 001832 2019-01-25 0.802 [ÀúÊ·] +0.63% +7.65% -19.48% -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð
Ò×·½´ïÈðÐÅ»ìºÏI 001441 2019-01-25 0.867 [ÀúÊ·] +0.81% +4.46% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð dead-smooth
Ò×·½´ïÈðÐÅ»ìºÏE 001442 2019-01-25 0.865 popover +0.82% +4.34% -- -- ÖзçÏÕ(R3) 1ÕÛÆð

Ò×·½´ïÔ­ÓÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨QDII£©»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ïÄÉ˹´ï¿Ë100Ö¸Êý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨LOF£©»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ï±êÆÕÐÅÏ¢¿Æ¼¼Ö¸Êý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨LOF£©»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ïÔ­ÓÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨QDII£©»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ï±êÆÕÉúÎï¿Æ¼¼Ö¸Êý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨LOF£©»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ïÖÐÖ¤º£ÍâÖйú»¥ÁªÍø50½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ðÁª½Ó»ù½ð»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ïÖÐÖ¤º£ÍâÖйú»¥ÁªÍø50½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ðÁª½Ó»ù½ð»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ï±êÆÕÈ«Çò¸ß¶ËÏû·ÑÆ·Ö¸ÊýÔöÇ¿ÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ïºãÉúÖйúÆóÒµ½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ðÁª½Ó»ù½ð»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ï±êÆÕ500Ö¸Êý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨LOF£©»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ï±êÆÕÒ½ÁƱ£½¡Ö¸Êý֤ȯͶ×Ê»ù½ð£¨LOF£©»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª

Ò×·½´ïºãÉúÖйúÆóÒµ½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ðÁª½Ó»ù½ð»ù½ð¾»Öµ»õ±Òµ¥Î»ÎªÃÀÔª